XU BEIHONG (1895-1953)

Scenes Inspired by Yu Xin’ s Poetic Sentiment

XU BEIHONG (1895-1953)

Horses Drinking

XU BEIHONG (1895-1953)

Magpies on Branches

XU BEIHONG (1895-1953)

Tianmu Mountians

XU BEIHONG (1895-1953)

Admiring the Stallion

XU BEIHONG (1895-1953)

White Plum Blossoms

XU BEIHONG (1895-1953)

Bamboo and Plum Blossoms

XU BEIHONG (1895-1953)

Instructions on Inkstone

XU BEIHONG (1895-1953)

Magpies and Blossoms

XU BEIHONG (1895-1953)

Galloping Stallion

XU BEIHONG (1895-1953)

Galloping Stallion

XU BEIHONG (1895-1953)

Galloping Horse

XU BEIHONG (1895-1953)

Galloping Horse

XU BEIHONG (1895-1953)

Himalayan Forest

XU BEIHONG (1895-1953)

Galloping Stallion

XU BEIHONG (1895-1953)

Spring Delights

XU BEIHONG (1895-1953)

Galloping Stallion

XU BEIHONG (1895-1953)

Galloping Horse