ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Temple at the Mountain Peak

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Ancient Temples Amidst Clouds

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Viewing the Waterfall

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Temple at the Mountain Peak

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Red Lotus and Mandarin Ducks

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Landscape along Highway Hengguan

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Contemplating upon an Autumn Landscape

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Guanyin in Early Tang Style

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Splashed Colour Lotus

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Garden of Eight Virtues in Pomo Style

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Spring Snow on Magnificent Hills

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Guanyin After Early Tang Style

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Summer on California Mountain

ZHANG DAQIAN (CHINA, 1899-1983)

Splendour of the Peak

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Dwelling in the Qingbian Mountains

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Mist Clearing Over Pine Covered Peaks

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Living in the Mountains

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Landscape Hidden in Mist After Bi Hong

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Living in the Mountains

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Red Trees in Autumn Mountain

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Verdant Mountains and Layered Peaks After Rain

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Lofty Scholar by Lush Trees

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Clear Autumn in Wu Gorge

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Snow Upon Spring Mountains

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Magnificence of the Mountains

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Cloudy Mountains by the Water

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Appreciating Landscapes and Flowers

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Splashed Ink Lotus

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Lake of Five Pavilions

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Landscape at Sunset

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Hills in Autumn Haze

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Two Scholars Amongst Pine and Clouds

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Splashed-colour Lotus

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Castle Peak Villa

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Lotus in the Wind

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Splashed-colour Lotus

ZHANG DAQIAN (1899-1983)

Landscape in the Style of Wang Meng