ZENG FANZHI (B.1964)

Hospital Triptych no.3

ZENG FANZHI (B. 1964)

This Land so Rich in Beauty No. 2

Zeng Fanzhi (B. 1964)

Mask Series: No. 3

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

Mask Series 1997 No. 17

ZENG FANZHI (B.1964)

Mask Series 2001

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

After the Long March Andy Warhol Arrived in China

ZENG FANZHI (Chinese, B. 1964)

Enigmatic Night (07-18)

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Mask Series, No. 6

ZENG FANZHI (B. 1964)

This Land so Rich in Beauty No. 1

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Mask Series No. 9

Zeng Fanzhi (B. 1964)

Untitled 10-6-1

Zeng Fanzhi (B. 1964)

Sky series: Gazing Afar

Zeng Fanzhi (b. 1964)

Mask Series No. 11