Wang Guangyi (B. 1956)

Great Criticism Series: Coca Cola

Wang Guangyi (b. 1957)

Great Criticism Series: BMW

WANG GUANGYI (Chinese, B. 1957)

Great Criticism Series - Ferrari

Wang Guangyi (B. 1957)

Great Criticism Series: Chanel

Wang Guangyi (b. 1956)

Face of the Believer

Wang Guangyi (b. 1956)

Great Criticism Series: Cash

WANG GUANGYI (Chinese, B. 1957)

Great Criticism Seris: Sprite

WANG GUANGYI (CHINA, B. 1957)

GREAT CRITICISM SERIES: FUJI 400

WANG GUANGYI (CHINA, B.1957)

Three Sections of Human Body

WANG GUANGYI (CHINA, B. 1957)

Great Criticism Series - Cartier

WANG GUANGYI (Chinese, B. 1957)

Great Criticism Series: Rolex

WANG GUANGYI (B.1957)

Eternal Rays Series

WANG GUANGYI (B. 1956)

THE FACE OF FAITH

Wang Guangyi (b. 1956)

Great Criticism Series: NASDAQ

WANG GUANGYI (B. 1957)

Great Criticism: Coca Cola

WANG GUANGYI (CHINA, B. 1957)

Great Criticism Series – Pepsi

Wang Guangyi (b. 1956)

Great Criticism Series - Mercedes-Benz