WU GUANZHONG (Chinese, 1919-2010)

Parrots (Heaven of Parrots)

WU GUANZHONG (1919 - 2010)

By the Side of the Li River (I)

WU GUANZHONG (Chinese, 1919-2010)

The Yulong Mountains After Rain

WU GUANZHONG (1919-2010)

Manners of the Hometown of Lu Xun

WU GUANZHONG (CHINA, 1919-2010)

Spring Shoots Among Bamboos

WU GUANZHONG (1919-2010)

Wild Vines with Flowers Like Pearls

WU GUANZHONG (1919-2010)

Quiet Lake and Boats

WU GUANZHONG (CHINA, 1919-2010)

Montmartre of Paris (V)

WU GUANZHONG (1919-2010)

Yulong Mountain Village

WU GUANZHONG (1919-2010)

Banyan and the Sea

WU GUANZHONG (Chinese, 1919-2010)

The Garden (The Garden in Jiang-nan)

WU GUANZHONG (CHINA, 1919-2010)

The Sea of Potted Landscapes

WU GUANZHONG (1919-2010)

Jiangnan Water Village

WU GUANZHONG (1919-2010)

Spring in Full Bloom

WU GUANZHONG (1919-2010)

Yellow River Under Moonlight

WU GUANZHONG (CHINA, 1919-2010)

By the Side of the Li River (I)

WU GUANZHONG (CHINESE, 1919-2010)

Hometown of Lu Xun: Old House (Old Wall)

WU GUANZHONG (1919-2010)

The Three Gorges of the Yangtze River

WU GUANZHONG (1919-2010)

E'mei Under Li Bai's Moonlight