Katsushika Hokusai


KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (Under the well of the Great Wave off Kanagawa)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (Under the well of the Great Wave off Kanagawa)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (Under the well of the Great Wave off Kanagawa)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (Under the well of the Great Wave off Kanagawa)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Sanka hakuu (Storm below the summit) [Black Fuji]

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Gaifu kaisei (Fine wind, clear weather) [“Red Fuji”]

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (Under the well of the Great Wave off Kanagawa)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Gaifu kaisei (Fine wind, clear weather) [“Red Fuji”]

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Gaifu kaisei (Fine wind, clear weather) [“Red Fuji”]

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Gaifu kaisei (Fine wind, clear weather) [“Red Fuji”]

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (Under the well of the Great Wave off Kanagawa)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Fine Wind, Clear Weather (Gaifu kaisei), also known as Red Fuji

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

In The Well of the Great Wave off Kanagawa (Kanagawa oki nami ura)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kinoe no Komatsu (Pining for love)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Hawk and cherry blossoms

Katsushika Hokusai (1760-1849)

THE COMPLETE SET OF TEN PRINTS FROM THE SERIES A TRUE MIRROR OF CHINESE AND JAPANESE POEMS ( SHIIKA SHASHINKYO )

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (Under the well of the Great Wave off Kanagawa) [“Great Wave”]

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Irises and Grasshopper

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Kinoe no Komatsu (Pining for love)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Sanka hakuu (Storm below the summit)

Katsushika Hokusai (1760-1849)

FINE WIND, CLEAR WEATHER ( GAIFU KAISEI ), ALSO KNOWN AS RED FUJI

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

New Year’s Day in the Yoshiwara

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

The Amida Waterfalls in the far reaches of the Kiso Road

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Koshu Misaka suimen (Surface of Lake Misaka, Kai Province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Mino no Kuni Yoro no taki (The Yoro waterfall in Mino Province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Namichidori (Plovers above Waves)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Koshu Kajikazawa (Kajikazawa in Kai province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Sumidagawa Sekiya no sato (Sekiya Village on the Sumida River)

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Fugaku hyakkei (One hundred views of Mount Fuji), 1834-35; ca. 1849 (vol. 3)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Ono no Takamura (Poem by Sangi Takamura)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Shichirigahama Beach in Sagami Province (Soshu Shichirigahama)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Shojin tozan (Groups of mountain climbers)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

STORM BELOW THE SUMMIT ( SANKA HAKUU )

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Tokaido Ejiri Tago no ura ryakuzu (Tago Bay near Ejiri on the Tokaido)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Tokaido Ejiri Tago no ura ryaku zu (Tago Bay near Ejiri on the Tokaido)

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Kanagawa oki nami ura (In the well of the great wave off Kanagawa), from the series Fugaku sanjurokkei (The thirty-six views of Mount Fuji)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Koshu Mishima-goe (Mishima Pass in Kai Province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Bishu Fujimigahara (Fuji view plain in Owari Province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

The Amida Waterfall in the far reaches of the Kisokaido Road

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Bushu Tamagawa (The Tama “Jewel” River in Musashi province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Koshu Mishima-goe (Mishima Pass in Kai Province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Toto Sundai (Surugadai in Edo)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Totomi sanchu (In the mountains of Totomi Province)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Yoshitsune's Horse-washing Falls at Yoshino in Yamato Province

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Onmayagashi yori ryogokubashi no sekiyo o miru (Viewing the evening sun at Ryogoku Bridge from Onmayagashi)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Yoshitsune's Horse-Washing Waterfall at Yoshino

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Goto kujira tsuki (Whaling off the Goto Islands)

KATSHUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Soshu Umezawa hidari (Umezawa Manor in Sagami Province)