KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chiken-sei kendoshin

Kazuo Shiraga (1924-2008)

Chinzei Hachirotametomo

Kazuo Shiraga (1924-2008)

Chigakusei Tekkyoshi

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chiinsei Hakukada

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chigakusei Tekkyoshi

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chikakusei Dokukakuryu

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chiretsusei Katsusemba

Kazuo Shiraga (B. 1924)

Chiansei Kinhyoshi

Kazuo Shiraga (b. 1924)

Choji Haten (Unprecedented Leap)

Kazuo Shiraga (1924-2008)

Keicho 19 (Osaka Winter Campaign)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Sans titre (BB104)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chizosei Shomenko

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Taera (Divine Music)

KAZUO SHIRAGA (1924-2008)

Chizokusei Kojoso