ZAO WOU-KI (ZHAO WUJI, 1920 - 2013)

Sans titre (Bateaux au claire de la lune) (Untitled (Ships in the Moonlight)

ZAO WOU-KI (ZHAO WUJI, 1920-2013)

Petite Ville Hollandaise (Dutch Town)

ZAO WOU-KI (1920-2013)

Le soir à l ’Hô tel du Palais (Palace Hotel by night)